Čelustná ortopédia - ortodoncia

Priebeh liečby

Vstupné vyšetrenie

Pri vstupnom vyšetrení sa urobia otlačky hornej a dolnej čeľusti a skusne sa do platničky vosku. Otlačky sú dôležité pre zhotovenie ortodontických modelov. Na ortodontických modeloch sa meria množstvo miesta, ktoré chýba alebo prevyšuje v oboch oblúkoch. Ďalej sa na nich meria veľkosť ortodontickej vady, predkus a prekus rezákov. Model umožňuje vidieť a premerať zuby aj z vnútornej strany(od jazyka) v skuse, čo v ústach nie je možné.

Taktiež je možné urobiť modelovú liečbu na modeloch. Tak je možné ukázať výsledný stav zubov po liečbe, čo je dôležité v prípade, že je možných viac variant liečby.

Ďalej na vstupnom vyšetrení zhotovujeme fotky zubov a tváre pacienta. Pomáha nám to pri posudzovaní vzhľadu tváre a profilu pacienta, výšku a estetiku úsmevu, prípadne i asymetrie tváre.

Pacient je tiež odoslaný na rὅntgeny. Štandardne sa zhotovuje orthopantomogram (OPG) a bočný diaľkový snímok lebky. OPG snímok zobrazuje všetky zuby a čeľustné kĺby. Je možné podľa neho stanoviť či nie je niektorý zub problémový, či sú všetky zuby založené, či nie je v čeľusti zub naviac, či majú všetky zuby dostatok miesta na prerezanie.

Bočný diaľkový snímok lebky slúži na určenie polohy a veľkosti čeľustných kostí. Umožňuje odhaliť či je vada spôsobená len zubami alebo je spôsobená čeľustnými kosťami. Tiež poskytuje diagnostiku profilu. Na bočnom diaľkovom snímku robíme analýzu, kde je možné vypočítať rozdiely v postavení a veľkosti čeľustí, ktoré majú zásadný význam pre stanovenie plánu liečby.

U niektorých pacientov, kde potrebujeme zistiť ako dlho bude pacient rásť a v ktorej fázy rastu sa nachádza je potrebný i rὅntgenový snímok zápästia pravej ruky. Je dôležitý v prípadoch, keď potrebujeme využiť rast pri vadách čeľustných kostí alebo naopak keď pre začatie liečby je potrebné aby bol rast ukončený.

Konzultácia

Našou hlavnou zásadou je, že pacient nie je objektom terapie, ale je našim partnerom. Preto kladieme dôraz na to čo najpresnejšie informovať pacientov.

Konzultácia prebieha pri prvej návšteve. Informujeme pri nej pacienta či a akú má ortodontickú vadu, o možnostiach liečby – či je možné liečiť snímacím alebo fixným aparátom (nalepeným na zuboch), či bude potreba vytrhnúť zuby alebo nie na vyliečenie vady ( definitívny plán je pri vstupnom vyšetrení), či je potreba liečiť hneď, alebo je nutné počkať na prerezanie zubov atď.

Plán liečby

Je to podrobný a čo najpresnejší návrh liečby. Pokiaľ je možné použiť viac postupov, vysvetlíme pacientovi výhody, nevýhody či riziká jednotlivých variant.

Varianty sa môžu líšiť jednak v stanovení cieľu liečby podľa požiadavku pacienta –(napr. chce pacient zrovnať predkus, ale nechce meniť profil tváre), ďalej v použití typu strojčeka, v potrebe trhania zubov, dĺžke liečby, finančnej náročnosti atď.

Na základe týchto informácii sa pacient rozhoduje o variante, ktorá mu najlepšie vyhovuje.

Liečba pomocou fixného aparátu

Fixný aparát je strojček pevne nalepený na zuboch. Skladá sa z krúžkov(prstienkov) na zadných zuboch a zámkov nalepených na predných zuboch. Do zámkov sa vkladajú drôty a pomocou nich sa zuby rovnajú.

Zámky môžu byť kovové, keramické alebo nalepené z vnútornej strany (lingválna technika).

Priebeh liečby fixným aparátom

Nalepeniu aparátu predchádza vloženie separačných gumičiek okolo zadných zubov. Slúžia na vytvorenie priestoru pre krúžky. Táto návšteva zaberie zhruba 5min. Separačné gumičky je dôležité nevyťahovať a nežuť nič lepivé. Čistiť zuby s nimi možno normálne. Prvé 2 dni má pacient pocit, že má „mäso medzi zubami“ a môžu mierne ťahať. Pokiaľ gumička vypadne, znamená to, že vytvorené miesto je dostatočné.

Nalepenie aparátu sa začína výberom krúžkov. Po očistení zubov sa vyberá krúžok na zub tak aby bol čo najtesnejší a správne umiestnený. Potom sa krúžok zo zubu stiahne a vráti sa na neho s lepidlom. Lepidlom je ortodontický materiál s uvoľňovaním fluoridov, ktorý chráni zub pod krúžkom pred vznikom kazu.

Lepenie zámkov – po očistení a prichystaní povrchu zubu na lepenie sa každý zámok umiestni špeciálnou pinzetou na zub a správne sa umiestni pomocou mierok. Potom sa na zub posvieti lampou, ktorá vytvrdzuje lepidlo. Lepidlo taktiež obsahuje fluoridy, ktoré svojim postupným uvoľňovaním chránia zub pod zámkom.

Oblúk z drôtu sa vsunie do zámkov a krúžkov a priviaže sa k nim. Priviazanie oblúku je možné kovovými ligatúrami alebo farebnými gumičkami. Koniec drôtu sa zahne vzadu za krúžkami aby jeho koniec pacienta nepichal.

Materiál drôtu sa väčšinou používa nikeltitán, oceľ a titán.

Kontroly liečby fixným aparátom

Kontroly liečby prebiehajú raz za 4-6 týždňov. Aparát sa skontroluje, skontroluje sa pohyb zubov, prípadne podľa potreby sa vymení drôtený oblúk, retiazka, pružina...

Fázy liečby fixným aparátom

Nivelizačná fáza

Po nalepení aparátu sa zuby zrovnajú vertikálne do rady aby sa mohol vložiť silnejší drôt po ktorom sa budú zuby posúvať. Výsledkom tejto fáze je zrovnanie zubov a zámkov vedľa seba do jednej roviny.

Vodiaca fáza

V tejto fáze sa posunujú zadné zuby ( premoláry, očné zuby) tak, aby po skončení fáze správne zapadali navzájom horné očné zuby medzi dolné očné zuby a premoláry. Očné zuby stoja pravidelne postavené a sú voči stredu symetrické.

Tiež súčasne zvyšujeme zhryz pokiaľ je to potrebné.

Kontrakčná fáza

Uzavierame medzery nachádzajúce sa zväčša medzi horným očným zubom a druhým rezákom, čím zmenšujeme predkus. Uzatvárame aj prípadné zvyškové medzery vzadu. Výsledkom sú pravidelne postavené zuby, presne do seba zapadajúce („ako ozubené kolieska“) a stred oblúkov je symetrický a súhlasný so stredom tváre.

Finishing – dolaďovanie

Dolaďujeme jednotlivé detaily v postavení jednotlivých zubov. Súčasťou tejto fáze môže byť úprava tvaru zubov (napr. zväčšenie čípkovitého rezáku plombou alebo obrúsenie 0,5mm zubu z boku pokiaľ sú zuby príliš trojuholníkového tvaru a vznikal by medzi nimi „ čierny trojuholník“ pretože ich bočné hrany by nepasovali k sebe). Záverom tejto časti je v každom detaile dokonalý chrup. Preto je potom možné sňatie strojčeka.

Sňatie strojčeka

Pokiaľ je to potrebné nalepí sa na zuby zozadu od jazyka retenčný drôt. Je prilepený bielou výplňou tak, že ničomu nevadí, len je ho potreba čistiť medzizubnou kefkou. Fixný aparát sa sníme (krúžky i zámky) a zvyšky lepidla sa očistia špeciálnou frézkou, ktorá nevŕta do zubu, len do lepidla. Zuby sa vyleštia. Urobia sa odtlačky hornej a dolnej čeľuste na dokumentačné modely a snímacie retenčné aparáty.

Stabilizačná fáza

Trvá minimálne tak dlho ako trvala liečba. Zuby zo strany od jazyka sú spevnené retenčným drôtom, ktorý sa pri každej kontrole skontroluje. Taktiež pacient si ho kontroluje večer pri čistení zubov. Nosia sa tiež snímacie retenčné aparáty. Prvý mesiac po sňatí aparátu sa nosia čo najviac, vyberajú sa na jedlo, čistenie zubov a šport. Ďalšie 3 mesiace sa nosia popoludní a cez noc, potom 3 mesiace len na noc. Postupne sa častosť nosenia znižuje – 2noci áno 1 nie, ob noc, 2x do týždňa, 1y do týždňa na noc, 1x za mesiac...

Fáza stabilizácie je rovnako dôležitá ako všetky fáze rovnania zubov. Slúži na udržanie dosiahnutého výsledku. Zuby sú pripevnené ku kosti na vláknach podobných gume, ktoré sa pri liečbe natiahnu. Za 7-8mesiacov sa vlákna prestavajú podľa novej polohy zubov. Pokiaľ by v tomto období neboli zuby stabilizované snímacími aparátmi a/alebo retenčným drôtom hrozilo by vrátenie zubov späť do pôvodnej polohy. Návrat by nebol úplný, záležalo by od pôvodnej odchýlky. Preto pre udržanie výsledku liečby je potrebné dodržiavať nosenie snímacieho aparátu.

Liečba pomocou snímacieho aparátu

Snímacie aparáty majú oproti fixným(nalepeným na zuboch) obmedzené možnosti, čo sa týka rozsahu a rýchlosti pohybu zubov. Dokážu jednotlivé zuby len skloniť, ale majú možnosť ovplyvniť čeľusti.

Snímacie aparáty majú niekoľko výhod:

 • Sú použiteľné v nižšom veku
 • Je možné ich použiť aj keď nie sú všetky stále zuby prerezané
 • Pomáhajú správnemu vývoju čeľustí v období rastu
 • Menej pacienta obťažujú
 • Nie sú náročné na čistenie

Hlavnou nevýhodou je nutnosť spolupráce pacienta, to znamená pravidelné nosenie aparátu.

Snímacích aparátov je niekoľko druhov, niektoré pôsobia len v jednej čeľusti, iné pôsobia na obe čeľusti naraz.

Snímacie aparáty sa najčastejšie používajú u menších detí, ale v niektorých prípadoch i u dospelých pacientov. Tieto aparáty slúžia tiež k predliečeniu pred fixným aparátom a ako retencia po ukončení liečby fixným aparátom.

Priebeh liečby :

 • konzultácia
 • vstupné vyšetrenie
 • plán liečby, odovzdanie snímacieho aparátu
 • kontrola po 6-8 týždňoch
 • prípadná výmena snímacieho aparátu
 • ukončenie liečby alebo prechod na fixný aparát

Možnosti liečby

 • Fixné aparáty
  • Vestibulárne (zvonku zubov)
   • kovové
   • keramické
  • Lingválne
 • Snímacie aparáty
 • Ortodonticko-chirurgická spolupráca
fixny_strojcek_vestibularny_kovove_zamky
fixný aparát - vestibulárny - kovové zámky

fixny_strojcek_vestibularny_keramicke_zamky
fixný aparát - vestibulárny - keramické zámky

fixny_strojcek_lingvalny
fixný aparát - lingválny

fixny_strojcek_lingvalny
fixný aparát - lingválny
2011-2020 © 3D ortodoncia, s.r.o. ALL Rights Reserved.